Příznivec

Název organizace
ZŠ a MŠ Deblín
Jméno
Iveta
Příjmení
Kosová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
ZŠ a MŠ Deblín je komunitní školou pro všechny, která svým zaměřením zohledňuje lokální a regionální zvláštnosti, připravuje a motivuje žáky a ostatní spoluobčany pro celoživotní vzdělávání. Dlouhodobě se profiluje jako škola, která je budována na principech trvalé udržitelnosti.</p> <p>Společně se snažíme, aby všichni žáci zažívali drobné úspěchy každý den. Pracujeme s jejich vnitřní motivací, posilujeme vzájemné partnerství, bezpečí, důvěru, toleranci, dělíme se o své pocity.</p> <p>Usilujeme o to, aby každý žák maximálně využil svého potenciálu – individualizujeme a diferencujeme výuku. Základem našeho pojetí vzdělávání je kvalitní pedagogická diagnostika. Systém individuálních vzdělávacích plánů máme nastavený ve dvouměsíčních cyklech, po kterých vždy přichází setkání a diskuze s žákem a rodiči. Ve spolupráci s poradenskými pracovišti pracujeme i na vyhledávání dětí talentovaných a na jejich následné podpoře.</p> <p>Organizujeme třídní schůzky ve třech, pracujeme s týdenními plány, klademe velký důraz na formativní hodnocení.</p> <p>Pro kvalitní fungování školy je spolupráce s rodiči/komunitou nezbytná. Rodiče mají kdykoliv možnost účastnit se výuky. Pravidelně, ve spolupráci s nimi, připravujeme přednášky v rámci tzv. Rodičovských kaváren, kdy se setkáváme nad různými tématy.</p> <p>Žáci, jejich rodiče i širší komunita se aktivně zapojují do činností školy. Organizují akce, podílí se na koncepci školy, navrhují změny. Při škole je aktivní sdružení rodičů – Klub přátel školy Kamarád.</p> <p>Škola funguje jako komunitní centrum, kde jsou pravidelně organizovány přednášky, výstavy, kulturní akce a další vzdělávání.