Příznivec

Název organizace
Proxima Sociale, o.p.s.
Jméno
Eva
Příjmení
Weislová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Posláním organizace Proxima Sociále, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeži, dospělým a rodinám s dětmi různé formy preventivních a poradenských sociálních služeb a učit je řešit obtížné a nepříznivé životní situace a pomáhat jim je překonat. Vizi Úspěchu pro každého žáka naplňujeme svojí každodenní prací, kdy pracujeme s dětmi a mládeží v rámci programů primární a selektivní prevence na školách a tuto činnost doplňujeme vzděláváním pedagogů. Zároveň v případě potřeby nabízíme dětem a mládeži nízkoprahové služby, volnočasové aktivity a pro řešení problémů pak i poradenské služby pro celé rodiny. Naší činností se snažíme zajistit pro každé dítě podmínky a příležitosti ke smysluplnému úspěšnému rozvoji v bezpečném a podnětném prostředí, které mu budou přinášet radost a uspokojení.