Příznivec

Název organizace
projekt IPs OP VVV - Podpora práce učitelů (NÚV)
Jméno
Petr
Příjmení
Naske
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Projekt PPUČ pilotně ověřuje proces budování kapacit na úrovni konkrétních škol (MŠ/ZŠ) v oblasti kolegiální podpory učitelů a podporuje rozvoj profesního vidění učitelů při rozpoznávání toho, zdali se na běžném obsahu výuky a aktivit s žáky/dětmi rozvíjejí základní gramotnosti (matematická, čtenářská a digitální). Jelikož je projekt na konci druhého roku realizace (celková délka projektu je 5 let), dají se dopady aktivit projektu pozorovat pouze na vzorku 36 pilotních škol, u kterých došlo k intenzivní práci s vedením škol a konkrétními pedagogickými lídry, kteří sdílené pojetí gramotností přenášejí do praxe školy. Projekt PPUČ neměří svou úspěšnost na výsledcích konkrétních žáků, probíhá kvalitativní monitoring změn postojů a pracovních postupů a návyků konkrétních učitelů. V bezpečném prostředí je školám umožněno identifikovat své silné stránky a rozvíjet je směrem ke sdílenému pojetí rozvoje gramotností na běžném obsahu hodin a aktivit s dětmi. Projekt zahájil celonárodní informační kampaň WWW.GRAMOTNOSTI.PRO, kterou upozorňuje na potenciál skrytý v běžném obsahu rámcových a školních vzdělávacích programů vzhledem k rozvoji gramotností. Projekt koordinuje svou činnost v oblasti gramotností s aktivitami strategického plánování v území (MAP, KAP). V rámci projektu dochází k inovacím služeb Metodického portálu RVP.CZ, který průběžně zveřejňuje učitelům inspirativní a podnětné podklady pro přípravu konkrétních učebních činností dětí ve školních projektech a běžné výuce.