Objevujeme přírodu a učíme se z ní: Badatelé.cz

„Je peří ptáků na celém těle stejné?“ „Může peří, srst či šupiny promoknout?“ „Svlékají se had a leguán stejně?“ Odpovědi na zvídavé otázky se žáci brzy dozvědí. Právě začala lekce badatelsky orientované výuky.

Zkoumat pod lupou svlečenou kůži hada, to se hned tak nestane. A tahle hodina přírodopisu skutečně probíhala docela jinak. Na začátku přinesla paní učitelka krabici plnou neobvyklého materiálu: šupiny ryb, svlečky hada či různé druhy peří. Nejprve si žáci materiál se zaujetím prohlíželi. Povrch těl různých živočichů je oslovil natolik, že se záhy začali ptát. Z otázek, které pokládali, si pak měli za úkol vybrat jednu, kterou podrobí důkladnému zkoumání. Tentokrát k tomu využijí lupu, mikroskop, studijní texty a ukázkové fotografie. Po dokončení výzkumu žáci získané výsledky vyhodnotili a porovnali je s tím, co předpokládali na začátku hodiny. „Nejvíce mě překvapilo, že jsem se dozvěděl nové věci, že ptáci mají víc druhů peří a že chameleon mění barvu. A přitom jsem se vlastně bavil a byla to sranda,” řekl o badatelské lekci s názvem Peří, chlupy, šupiny žák ze ZŠ Třebíč.

Bádáním ke kvalitnější výuce

Badatelsky orientované vyučování (ve zkratce BOV) je metoda, pomocí které se žáci učí prostřednictvím vlastní zkušenosti a sami navrhují postup, jakým odpovědět na vyřčené otázky a ověřit svou hypotézu. V České republice se metodě věnuje Sdružení TEREZA.

BOV využívá přirozené zvídavosti žáků. Ti jsou na začátku hodiny nejprve motivováni k tomu, aby kladli otázky k probíranému tématu. Žádný nápad přitom není špatný. Jde o to v žácích podpořit vrozené zaujetí. Žáci ve spolupráci s pedagogem pak vyberou jednu otázku a formulují podle ní výzkumnou hypotézu. Následně naplánují, jakým způsobem svou hypotézu ověří. Poté pomocí pokusu či studiem literatury zjišťují, jak se to s jejich domněnkami má doopravdy. Hodně spolupracují ve skupinách a sdílí svá zjištění. Po dokončení pokusu se vrací k původní hypotéze a sepisují závěry svých poznatků. Ty pak prezentují před třídou, což jim umožňuje zažít úspěch z vlastní práce.

Jednou z velkých pozitiv na této metodě je skutečnost, že se nejedná o učivo navíc – látka svým obsahem naplňuje školní vzdělávací programy. Jen metoda je jiná. Další výhodou je, že si žáci získané poznatky díky jejich propojení s běžným životem a jejich atraktivnímu podání (a také faktu, že si na ně přijdou sami) snáze zapamatují. Výuka žáky baví a motivuje ke zjišťování dalších informací. Metoda má navíc velmi pozitivní vliv na třídní kolektiv.

Motivujeme učitele, aby s dětmi bádali

Pracovníci Sdružení TEREZA ve spolupráci s pedagogy základních škol a odborníky z univerzit více než rok sestavovali Průvodce pro učitele, který je první ucelenou metodikou, jež se badatelsky orientovanému vyučování věnuje. Spolu s Průvodcem vyšly rovněž sborníky lekcí Bádálek pro 4. – 5. třídu ZŠ a Bádálek pro 6. – 9. třídu ZŠ, které byly s pomocí dalších pedagogů ověřovány ve výuce. V průběhu uplynulého roku Sdružení TEREZA pořádalo semináře po celé České republice s cílem motivovat učitele k zavádění badatelských metod do vlastní výuky. V letošním školním roce mají pedagogové možnost osobně vyslechnout zkušenosti učitelů z praxe, kteří BOV využívají již několik let. Probíhá série náslechů ve výuce, kde mají učitelé unikátní možnost vidět metodu v praxi a společně konzultovat její využití ve svých hodinách. Nejbližší náslechy proběhnou 16.2 a 19.2. a poté 4.3. a 11.3. 2015 na ZŠ Dubňany a ZŠ a MŠ Karviná, vždy v odpoledních hodinách.

Na náslechy hodin BOV se můžete velmi jednoduše přihlásit přes webové stránky www.badatele.cz. Zde si také můžete zdarma stáhnout celou metodiku anebo shlédnout video k BOV.

Na otázky k BOV odpovídá jedna z učitelek expertní badatelské školy, paní Monika Olšáková.

Ptejte se badatelského týmu Sdružení TEREZA prostřednictvím emailu badatele@terezanet.cz. Protože: Kdo si bádá, víc se naučí!

Mgr. Mariana Zbořilová

Sdružení TEREZA

Další videa:

Co o BOV říkají učitelé

Jak vypadá výuka

Pokus vejce v úzkých